Posudky podle insolvenčního zákona

Znalecké posudky a ocenění podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Znalecký posudek – ocenění majetkové podstaty při konkursu nebo reorganizaci (§153 a násl., §290, §349, §357)

Jestliže insolveční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je reorganizace, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty; současně znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně.

Obdobně insolvenční soud postupuje, jestliže schůze věřitelů vedle usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem přijme i usnesení, kterým doporučuje zpeněžení majetkové podstaty podle § 290, tzn. insolvenční správce může zpeněžit dlužníkův podnik jedinou smlouvou, ocenění majetkové podstaty provede znalec.

Znalecký posudek – ocenění položek soupisu majetkové podstaty (§219)

Požaduje-li to věřitelský výbor, provede se ocenění položek soupisu majetkové podstaty znalcem. Ocenění obtížně ocenitelného majetku může insolvenční správce za podmínek stanovených v zákoně zadat znalci i bez žádosti věřitelského výboru.