Ocenění nehmotného majetku

Důvody pro ocenění nehmotného majetku jsou zpravidla: převod nehmotného majetku, nepeněžité vklady do základního kapitálu společností, fúze a ostatní přeměny obchodních společností, zástavní právo k nehmotnému majetku, insolvenční řízení, ocenění podle zákona č.151/1997 Sb., případně další důvody.

Ocenění nehmotného majetku souvisí s oceněním práv k duševnímu vlastnictví a práv souvisejících resp. příbuzných. Mezi práva k duševnímu vlastnictví se zahrnují:

a) Autorské právo, včetně práv souvisejících s právem autorským

b) Průmyslová práva včetně práv na označení a práva příbuzná právům průmyslovým

 

Autorské právo

Právo autorské a práva s ním související upravuje zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon.

Znalecké posudky o ocenění práv vyplývajících z autorského zákona

 • práva autora k jeho autorskému dílu
 • práva související s právem autorským:
  • práva výkonných umělců
  • právo výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu
  • právo rozhlasového nebo televizního vysílatele
  • právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu
  • právo nakladatele
 • počítačové programy
 • právo pořizovatele databáze

 

Průmyslová práva, práva na označení a práva příbuzná právům průmyslovým

Ze skupiny průmyslových práv se často znalecky oceňují patenty na vynálezy, u práv na označení převažuje ocenění ochranných známek a u práv příbuzných právům průmyslovým je nejčastějším předmětem ocenění výrobní, technické anebo obchodní know-how.

Znalecké posudky o ocenění průmyslových práv, práv na označení a práv příbuzných právům průmyslovým

Technická řešení
 • patenty na vynálezy
 • užitné vzory
 • průmyslové vzory
 • topografie polovodičových výrobků
 • zlepšovací návrhy
 • nové odrůdy rostlin a plemena zvířat
 Práva na označení
 • ochranné známky
 • označení původu zboží a zeměpisná označení
 • obchodní firma
Práva příbuzná právům průmyslovým
 • obchodní tajemství
 • nekalá soutěž
 • know-how
 • goodwill
 • ochrana osobnosti a její pověsti
 • právní metody transferu zboží a technologií:
  • licenční smlouvy na předměty průmyslových práv
  • smlouvy podobné licenčním smlouvám na nechráněné průmyslové vlastnictví (nepravá licence na poskytnutí know-how)
  • smlouvy o převodu a prodeji nehmotných statků