Operace podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Nepeněžité vklady do základního kapitálu (s.r.o., a.s., družstvo)

Nepeněžité vklady do základního kapitálu (§ 15)

Předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu může být například: obchodní závod *) nebo část obchodního závodu  (často se používá dříve vžitý pojem podnik resp. část podniku); akcie nebo jiné cenné papíry; obchodní podíl; nehmotný majetek jako patenty, ochranné známky či know-how; nemovitý majetek; movitý majetek (např. stroje a zařízení); pohledávky apod.

Ocenění nepeněžitých vkladů do společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a do družstva se zpravidla stanovuje posudkem znalce.

*) Obchodní závod (nebo taky jen "závod) je dle nového občanského zákoníku organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (pojem "obchodní závod" nahrazuje rozšířený pojem "podnik").

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (§143 a násl., §219 a násl.)

Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při založení společnosti

Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při zvýšení základního kapitálu 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST (§251, §478, §511)

Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při založení společnosti

Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

DRUŽSTVO (§573)

Znalecký posudek o ocenění nepeněžitého vkladu do družstva


Nabytí majetku od zakladatelů a akcionářů

Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti (§255)

Posudek znalce o stanovení hodnoty nabývaného majetku podle § 255

Vypořádací podíl

Vypořádací podíl (§ 36)

Při zániku účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání ("vypořádací podíl"), ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

Znalecký posudek o výši vypořádacího podílu

Podnikatelská seskupení

Hodnota vlastních podílů s.r.o. při jejich převodu

Nabytí svých podílů společností s ručením omezeným (§149)

Znalecký posudek - určení hodnoty podílů na základě znaleckého posudku

Povinný veřejný návrh smlouvy

Vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze out)

Nucený přechod účastnických cenných papírů - "squeeze out" (§375 a násl.)

Znalecký posudek o výši protiplnění v penězích při squeeze out

Snížení základního kapitálu a.s. losováním akcií

Snížení základního kapitálu akciové společnosti vylosováním akcií (§516 a násl.)

Posudek znalce o přiměřenosti úplaty za vylosované akcie

Znalecké posudky podle zákona o obchodních korporacích

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při založení společnosti (§143 a násl.)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při založení společnosti (§143 a násl.)
Nepeněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným ocení znalec vybraný ze seznamu znalců. Znalce vybírají při zakládání společnosti...

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při zvýšení základního kapitálu (§219 a násl.)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při zvýšení základního kapitálu  (§219  a násl.)
Při ocenění nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručenímomezeným převzetím vkladové povinnosti se postupuje obdobně...

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při založení společnosti (§251)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při založení společnosti (§251)
Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak...

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (§478)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do a.s. při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (§478)
Při ocenění nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti upsáním nových akcií se postupuje obdobně jako při založení...

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do družstva (§573)

Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do družstva (§573)
Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů....

Posudek znalce o stanovení hodnoty nabývaného majetku podle §255

Posudek znalce o stanovení hodnoty nabývaného majetku podle §255
Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 % svého upsaného základního...

Znalecký posudek o výši vypořádacího podílu (§36)

Znalecký posudek o výši vypořádacího podílu (§36)
Neurčí-li společenská smlouva jinak, stanoví se výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního kapitálu...

Posudek znalce - přezkoumání zprávy o vztazích znalcem (§85 a násl.)

Posudek znalce - přezkoumání zprávy o vztazích znalcem (§85 a násl.)
Každý kvalifikovaný společník podle § 187 (společnost s ručením omezeným) nebo §365 (akciová společnost) ovládané osoby, který se domnívá, že...

Znalecký posudek – Cena podílu společníka při jeho odkupu ovládající osobou (§ 91)

Znalecký posudek – Cena podílu společníka při jeho odkupu ovládající osobou (§ 91)
V případě, že ovládající osoba využívá svého vlivu v ovládané osobě způsobem, v jehož důsledku dojde k podstatnému zhoršení postavení společníků...

Znalecký posudek - určení hodnoty podílů s.r.o. na základě znaleckého posudku (§149)

Znalecký posudek - určení hodnoty podílů s.r.o. na základě znaleckého posudku (§149)
Obdobně jako při ocenění nepeněžitého vkladu se postupuje při určení hodnoty podílů, kdy společnost nabude všechny své podíly.V případě, že...

Znalecký posudek o přiměřenosti výše protiplnění při „povinném veřejném návrhu smlouvy“ (§ 328)

Znalecký posudek o přiměřenosti výše protiplnění při „povinném veřejném návrhu smlouvy“ (§ 328)
Povinný veřejný návrh smlouvy je veřejný návrh smlouvy učiněný navrhovatelem ke splnění zákonem uložené povinnosti odkoupit účastnické cenné...

Znalecký posudek o výši protiplnění v penězích – squeeze out (§376)

Znalecký posudek o výši protiplnění v penězích – squeeze out (§376)
Při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti (jež vlastní akcie odpovídající alespoň 90%základního...

Posudek znalce o přiměřenosti úplaty za vylosované akcie (§530)

Posudek znalce o přiměřenosti úplaty za vylosované akcie (§530)
Při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, je společnost povinna vyplatit akcionářům za vylosované akcie úplatu...