Ostatní znalecké posudky

Znalecké posudky podle zákona o oceňování majetku

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (majetku) a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy, pokud tyto odkazují pro ocenění majetku k jinému účelu než pro prodej na zákon o oceňování. Zákon může být použit pro ocenění rovněž v případě, kdy se tak dohodnou smluvní strany.

Zvláštními předpisy jsou např. zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí nebo zákon o daních z příjmů.

Znalecký posudek o ocenění reálnou hodnotou podle zákona o účetnictví

Dle § 27 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví se vyjmenované složky majetku a závazků (např. některé cenné papíry) oceňují reálnou hodnotou. Jako reálná hodnota může být použita hodnota z ocenění posudkem znalce. Metody použité v posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se tržní hodnotě.

Znalecký posudek o odhadu ceny předmětu dražby

Dle § 13 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, zajistí dražebník odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Jde-li o podnik, musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce. Znalec odhadne i závady, které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou, a upraví příslušným způsobem odhad ceny.

Znalecký posudek o ocenění podniku pro výkon rozhodnutí prodejem podniku

Znalecké ocenění podniku podle § 338m, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Znalecký posudek při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů

Podle § 33 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů tvoří přílohu dražební vyhlášky znalecký posudek o zjištění ceny předmětu dražby.