Fúze a ostatní přeměny

Fúze a ostatní přeměny upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Přeměnou se pro účely zákona rozumí (§2):

  • fúze společnosti nebo družstva,
  • rozdělení společnosti nebo družstva,
  • převod jmění na společníka,
  • změna právní formy a
  • přeshraniční přemístění sídla.

   Fúze                                                          Rozdělení                                                        

              

   Převod jmění na společníka                       Změna právní formy        

         

    Ostatní znalecké posudky při přeměnách

Tip

Pokud se účetní období shoduje s kalendářním rokem, bude účelné zvolit za rozhodný den fúze, rozdělení nebo převzetí jmění datum 1. ledna.

Jmenování znalce pro fúze a ostatní přeměny (§28 a násl.)

Znalec musí být jmenován soudem, jestliže zákon vyžaduje:

a) ocenění jmění osoby zúčastněné na přeměně znalcem,

b) přezkoumání projektu přeměny znalcem,

c) přezkoumání výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti na přejímajícího společníka znalcem,

d) přezkoumání přiměřenosti výše kupní ceny akcií nebo přiměřenosti výše vypořádacího podílu poskytovaného akcionáři, jestliže má při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy právo na odkup svých akcií nebo právo vystoupit z akciové společnosti postupem podle tohoto zákona (§28).

Návrh na jmenování společného znalce pro více osob zúčastněných na přeměně podávají společně všechny tyto osoby. O návrhu na jmenování nebo odvolání znalce musí soud rozhodnout do 15 dnů od doručení návrhu.

Vzor návrhu na jmenování znalce pro fúzi

Timetable of the Merger under Czech laws 2011

Fúze 2011 - časový harmonogram