Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným (§284)

Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení společnosti s ručením omezeným (§284)

Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro rozdělení a předloží valné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu projekt rozdělení bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro rozdělení; přezkoumání se provádí jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal. Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro rozdělení a znaleckou zprávu o rozdělení společnosti s ručením omezeným použijí obdobně.