Posudek znalce o ocenění jmění zahraniční právnické osoby při přemístění sídla do České republiky (§384a a násl.)

Posudek znalce o ocenění jmění zahraniční právnické osoby při přemístění sídla do České republiky (§384a a násl.)

Zahraniční právnická osoba může přemístit sídlo do České republiky, aniž by došlo k jejímu zániku a vzniku nové právnické osoby, nezakazují-li to právní předpisy členského státu, v němž má sídlo, ani právní předpisy státu, kterým se řídí její vnitřní právní poměry, pokud při přemístění sídla změní svou právní formu na českou společnost nebo české družstvo a budou-li se po´změně právní formy její vnitřní právní poměry řídit českým právním řádem.

V takovémto případě je zahraniční právnická osoba povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce obdobně jako při změně právní formy.