Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při změně právní formy akciové společnosti), (§382)

Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při změně právní formy akciové společnosti), (§382)

("vystoupení nesouhlasících akcionářů při změně právní formy")

Akcionář, který se změnou právní formy akciové společnosti nesouhlasí, má právo za zákonem stanovených podmínek z akciové společnosti vystoupit (§382). Společnost je povinna poskytnout akcionáři vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě akcií, kterých se týká vystoupení. Výše vypořádacího podílu musí být doložena posudkem znalce. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se účastníci nedohodnou jinak (§164).