Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným), (§159 a násl.)

Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným), (§159 a násl.)

("vystoupení nesouhlasících akcionářů při fúzi zanikající a.s. s nástupnickou s.r.o.").

 Akcionář zanikající akciové společnosti, který s fúzí do nástupnické společnosti s ručením omezeným nesouhlasil nebo akcionář nástupnické akciové společnosti, která má nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, který s takovou fúzí sloučením nesouhlasil, má právo za zákonem
stanovených podmínek ze společnosti vystoupit.

Nástupnická společnost je povinna poskytnout akcionáři vypořádací podíl odpovídající reálné hodnotě akcií, kterých se týká vystoupení. Výše vypořádacího podílu musí být doložena posudkem znalce. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud se účastníci nedohodnou jinak (§164).