Posudek znalce o přiměřenosti úplaty za vylosované akcie (§530)

Posudek znalce o přiměřenosti úplaty za vylosované akcie (§530)

Při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, je společnost povinna vyplatit akcionářům za vylosované akcie úplatu přiměřenou jejich ceně. Přiměřenost úplaty musí být doložena znaleckým posudkem.