Posudek znalce - přezkoumání zprávy o vztazích znalcem (§85 a násl.)

Posudek znalce - přezkoumání zprávy o vztazích znalcem (§85 a násl.)

Každý kvalifikovaný společník podle § 187 (společnost s ručením omezeným) nebo §365 (akciová společnost) ovládané osoby, který se domnívá, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně, může navrhnout soudu, aby pro účely jejího přezkumu jmenoval znalce.

Právo lze uplatnit do 1 roku ode dne, kdy se kvalifikovaný společník o obsahu zprávy o vztazích dozvěděl nebo mohl dozvědět způsobem podle § 84 odst. 1.

O návrhu na jmenování znalce rozhodne soud do 15 dnů ode dne doručení návrhu, jinak platí, že navrženého znalce schválil.