Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze společnosti s ručením omezeným (§92)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze společnosti s ručením omezeným (§92)

Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi a předložívalné hromadě ke schválení nebo tomuto společníkovi ke schválení mimo valnou hromadu projekt fúze bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro fúzi; přezkoumání se provádí jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal. Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro fúzi a znaleckou zprávu o fúzi společnosti s ručením omezeným použijí obdobně.