Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze veřejné obchodní společnosti (§79)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze veřejné obchodní společnosti (§79)

Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro fúzi a předloží tomuto společníkovi ke schválení projekt fúze bez zbytečného odkladu poté, co byl přezkoumán znalcem pro fúzi. V takovém případě se provádí přezkoumání fúze znalcem pro fúzi jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal. Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro fúzi a znaleckou zprávu o fúzi veřejné obchodní společnosti použijí obdobně.