Znalecká zpráva o převodu jmění – přezkoumání výše vypořádání, přiměřené reálné hodnotě podílů společníků (§341)

Znalecká zpráva o převodu jmění – přezkoumání výše vypořádání, přiměřené reálné hodnotě podílů společníků (§341)

Posudek znalce pro převod jmění, ve kterém je přezkoumávána výše přiměřenosti vypořádán("znalecká zpráva o převodu jmění"), musí obsahovat:

a) ocenění jmění zanikající společnosti s uvedením metody nebo
metod, podle kterých bylo provedeno ocenění jmění zanikající společnosti,

b) zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování a

c) částku vypořádání připadající na každý podíl nebo akcii určitého
druhu o určité jmenovité hodnotě, ledaže jde o kusové akcie

Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro převod jmění a znaleckou zprávu pro převod jmění použijí obdobně.

Při přeshraničním převodu jmění se znalecká zpráva o převodu jmění vyžaduje vždy, je-li zanikající společností česká společnost (§359h).