Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení veřejné obchodní společnosti (§270)

Znalecká zpráva o rozdělení - přezkoumání projektu rozdělení veřejné obchodní společnosti (§270)

Jestliže o to požádá některý ze společníků, podá zúčastněná společnost návrh na jmenování znalce pro rozdělení a předloží tomuto společníkovi projekt rozdělení ke schválení bez zbytečného odkladu po jeho přezkoumání znalcem pro rozdělení. V takovém případě se provádí přezkoumání rozdělení jen u zúčastněné společnosti, jejíž společník o přezkoumání požádal. Ustanovení ohledně znalce pro fúzi akciové společnosti se na znalce pro rozdělení a znaleckou zprávu o rozdělení veřejné obchodní
společnosti použijí obdobně.