Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze akciové společnosti (§112 a násl.)

Znalecká zpráva o fúzi – přezkoumání projektu fúze akciové společnosti  (§112 a násl.)

Projekt fúze přezkoumá za každou ze zúčastněných akciových společností znalec pro fúzi jmenovaný pro tu kterou zúčastněnou společnost nebo znalec pro fúzi jmenovaný pro všechny zúčastněné společnosti, a to na základě společné žádosti těchto zúčastněných společností (§112).

Znalec pro fúzi zpracuje o výsledku přezkoumání písemnou zprávu o přezkoumání projektu fúze ("znalecká zpráva o fúzi") pro akcionáře každé ze zúčastněných společností, pro které byl jmenován. Byl-li znalec pro fúzi jmenován pro všechny zúčastněné společnosti, zpracuje společnou znaleckou zprávu pro všechny zúčastněné společnosti. Znalecká zpráva o fúzi je znaleckým posudkem podle zákona upravujícího činnost znalců.

Znalecká zpráva o fúzi (§114) musí obsahovat kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním zákonem též:

a) stanovisko znalce pro vnitrostátní fúzi k tomu, zda výměnný poměr akcií s případnými doplatky je vhodný a odůvodněný,

b) údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr akcií,

c) vyjádření, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené,

d) údaj, jakých výměnných poměrů by se dosáhlo při použití každé z metod, jestliže bylo použito více metod; současně se uvede stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána jednotlivým metodám ocenění při stanovení výměnného poměru,

e) zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování.

Znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o fúzi se nevyžadují, jestliže s tím souhlasili všichni akcionáři všech zúčastněných společností nebo jestliže se společnost slučuje se svým jediným akcionářem (§117).