Znalecké posudky pro obchodní korporace

Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek. Zaměřujeme se na vypracování znaleckých posudků a odhadů zejména pro podnikovou sféru. Specializujeme se na ocenění závodů (podniků), zpracování znaleckých posudků a zpráv při přeměnách obchodních společností, při insolvenčních řízeních (reorganizace, konkurz) a dále na ocenění cenných papírů a nehmotného majetku.

Kdo jsou našimi zákazníky

Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva), jejich vlastníci a management, auditoři, daňoví poradci, právní a advokátní kanceláře, konzultantské firmy a současně i fyzické osoby (např. ocenění obchodního závodu podnikatele jímž je fyzická osoba).

Referenční list společností a družstev, pro které jsme zpracovali znalecké posudky

Důvody pro zpracování znaleckých posudků

Často se jedná o nejrůznější prodeje (např. prodej závodu resp. podniku) nebo převody (např. převod obchodního podílu či akcií). Nebo při operacích se závodem (podnikem) zákony ve stanovených případech vyžadují součinnost znalců. Texty zákonů zpravidla zmiňují znalecké posudky či posudky znalce, znalecké ocenění, znalecké zprávy, ocenění jmění znalcem anebo stanovení hodnoty znalcem.

 • koupě závodu (podniku) nebo jeho části; stanovení kupní ceny závodu
 • převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
 • úplatný převod akcií
 • nepeněžité vklady do základního kapitálu s.r.o. nebo a.s. při založení společnosti nebo při zvýšení základního kapitálu, kdy je předmětem vkladu závod (podnik) nebo jeho část
 • stanovení hodnoty majetku pokud jej společnost nabývá od zakladatelů nebo akcionářů v průběhu 2 let po vzniku společnosti
 • stanovení výše protiplnění při tzv. institutu vytěsnění (squeeze out)
 • stanovení výše protiplnění při povinném veřejném návrhu smlouvy
 • fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka - přeměny obchodních společností a družstev
 • přiměřenost výše vypořádacího podílu
 • ocenění majetkové podstaty při reorganizaci nebo konkursu
 • ocenění cenných papírů (akcie, dluhopisy, cena obvyklá úroků z dluhopisů apod.)
 • ocenění nehmotného majetku (patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky, know-how, cena obvyklá výše licenčních poplatků apod.)
 • posudky pro účely nabídek převzetí a povinných nabídek převzetí
 • stanovení ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku
 • ocenění majetku investičního fondu reálnou hodnotou
 • odhad ceny předmětu dražby v případě, že se jedná o závod nebo jeho organizační složku
 • ocenění pohledávek
 • posudky podle dalších zákonů
 • znalecké posudky pokud se tak dohodnou smluvní strany

Nejčastější případy pro zpracování znaleckých posudků

Prodeje a koupě závodů (podniků), převody obchodních podílů nebo akcií

Prodeje a koupě závodů (podniků), převody obchodních podílů nebo akcií
Znalecký posudek o stanovení kupní ceny závodu (nebo jeho části) pro...

Nepeněžité vklady

Nepeněžité vklady
Posudek znalce o ocenění nepeněžitého vkladu do s.r.o. při založení...

Přeměny společností

Přeměny společností
Fúze - Posudek znalce o ocenění jmění zanikající společnosti...

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení
Znalecký posudek - ocenění majetkové podstaty při řešení úpadku...

Novinky

Aktualizovaná webová prezentace "znal.cz"

12.03.2018 13:55
V současnosti je aktualizována naše webová prezentace, zaměřená na znalecké posudky pro obchodní korporace. Prezentace je primárně určena vlastníkům a managementu obchodních...