Změna právní formy (§360 a násl.)

Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Společnost může změnit svou právní formu na jinou formu společnosti nebo na družstvo, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. Družstvo může změnit svoji právní formu na společnost, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon něco jiného.

Tip

V praxi někdy pociťují společníci s.r.o. určité znevýhodnění před obchodními partnery či bankami. A to v důsledku omezeného image společnosti s ručením omezeným. Často nejsou vnímání jako „dostatečně velcí“. Proto mění právní formu společnosti z s.r.o. na a.s.

V opačném případě nemusí akcionářům vyhovovat poměrně složitá pravidla pro akciovou společnost, která jsou primárně koncipována pro velký počet akcionářů. Pak mění právní formu akciové společnosti na s.r.o.

Ne příliš často vyskytující se veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti mění svou právní formu na známější a obvyklejší s.r.o. či a.s.

Znalecké posudky při změně právní formy

Posudek znalce o ocenění jmění ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy (§367)

Posudek znalce o ocenění jmění ke dni, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy (§367)
Dochází-li ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, je společnost nebo družstvo povinno nechat ocenit své...

Posudek znalce o přiměřenosti náhrady za zaniklá práva (§381)

Posudek znalce o přiměřenosti náhrady za zaniklá práva (§381)
Jestliže akciová společnost vydala jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry než akcie nebo zatímní listy, zaniká ke dni...

Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při změně právní formy akciové společnosti), (§382)

Posudek znalce o přezkoumání přiměřenosti výše vypořádacího podílu odpovídajícího reálné hodnotě akcií (při změně právní formy akciové společnosti), (§382)
("vystoupení nesouhlasících akcionářů při změně právní formy")Akcionář, který se změnou právní formy akciové společnosti nesouhlasí, má právo za...

Posudek znalce o ocenění jmění zahraniční právnické osoby při přemístění sídla do České republiky (§384a a násl.)

Posudek znalce o ocenění jmění zahraniční právnické osoby při přemístění sídla do České republiky (§384a a násl.)
Zahraniční právnická osoba může přemístit sídlo do České republiky, aniž by došlo k jejímu zániku a vzniku nové právnické osoby, nezakazují-li to...