Ostatní znalecké posudky při přeměnách

NEUHRAZENÁ ZTRÁTA PŘEVÝŠÍ POLOVINU ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU (§5a)

Znalecký posudek, který doloží, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti (§5a)

Jestliže ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti vyplývá, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne následkem přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nemůže rozhodný den přeměny následovat po vyhotovení projektu přeměny a přeměna může být zapsána do obchodního rejstříku, jen jestliže osoby zúčastněné na přeměně doloží znalecký posudek, z něhož vyplývá, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti.


PRÁVO NA ODKOUPENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU PŘI ZMĚNĚ JMĚNÍ S.R.O. NEBO A.S. (§49a a násl.)

Posudek znalce o stanovení reálné hodnoty podílu (§49b)

Znalecký posudek zpracovaný v souvislosti s právem v zákoně vyjmenovaných osob odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem fúze nebo rozdělení a zápisem fúze nebo rozdělení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů.

V takovémto případě je nástupnická společnost je povinna odkoupit podíl za cenu odpovídající jeho reálné hodnotě zjištěné ke dni předcházejícímu den zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku. Reálná hodnota podílu musí být stanovena posudkem znalce.

Obsahem posudku znalce je též údaj o reálné hodnotě podílu, jenž je navržen k odkoupení, uvedení metody nebo metod, na jejichž základě byla reálná hodnota stanovena, a údaj o tom, zda změna nebo změny ve jmění té které zúčastněné společnosti mají vliv na výměnný poměr podílů (§49b).


PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNY (§59a a násl.)

Znalecké posudky o ocenění jmění zanikající společnosti při přeshraniční přeměně (§59h, 59zb)

Ocenění jmění zanikající právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně, pokud to zákon vyžaduje.

Znalecké zprávy pro přeshraniční přeměny (§59q)

Vypracování znalecké zprávy nebo znaleckých zpráv o přeshraniční fúzi nebo přeshraničním rozdělení se vyžaduje vždy. To neplatí, pokud všichni společníci nebo členové všech právnických osob zúčastněných na této přeshraniční přeměně souhlasí s tím, že znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o přeshraniční přeměně nebudou vypracovány.